Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Prague Whispers s.r.o., IČ: 067 02 821, se sídlem Sezimova 392/3, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287456 (dále jen „Společnost“) tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  Správcem osobních údajů je Společnost, kterou je možné kontaktovat písemně na adrese sídla nebo elektronicky na emailu info@praguewhispers.com .

 2. Účely zpracování osobních údajů

  Osobní údaje jsou Společností zpracovány pro následující účely:

  1. Plnění smluvních povinností.
  2. Realizace vzájemných obchodních vztahů.
  3. Vzájemná komunikace a informování.
  4. Ochrana právních nároků Společnosti.
 3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

  Právní základ pro zpracování osobních údajů Společností je:

  1. Nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
  2. Nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kterými jsou ochrana právních nároků Společnosti v případě sporu s obchodním partnerem.
 4. Kategorie dotčených osobních údajů

  Společnost zpracovává takové údaje svých obchodních partnerů, aby mohla řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohla efektivně komunikovat se svými obchodními partnery.

  Společnost tak zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  1. Základní identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště).
  2. Kontaktní údaje (email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresa).
 5. Příjemci osobních údajů

  Kromě Společnosti mohou být osobní údaje poskytnuty externím subjektům zpracovávajícím pro Společnost daňovou a účetní agendu (externí účetní) popřípadě jiným profesionálním poradcům (daňový poradce, advokát), externím dodavatelům, v případě že jsou využívání k plnění smluvních povinností dle smlouvy se subjektem údajů.

 6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

  Osobní údaje budou uloženy po celou dobu trvání vzájemného obchodního vztahu se Společností a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti, která nepřekročí 4 roky.

 7. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

  Osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, z emailové či telefonní komunikace mezi Společností a subjektem údajů, z webového formuláře pomocí kterého dojde k odeslání objednávky, dále z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek.

 8. Práva subjektů údajů

  Společnost tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:

  • právo dotazovat se Společnosti na uchovávání a zpracování svých osobních údajů,
  • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu,
  • právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo získat osobní údaje, které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na přenositelnost takových údajů k jinému správci,
  • právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů,
  • právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.