Všeobecné obchodní podmínky pronájmu věcí movitých – přístrojů pro komentované prohlídky “Prague Whispers”

(dále jen “VOP”)

Veškerá ustanovení těchto VOP se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavřeného mezi společností Prague Whispers s.r.o., se sídlem Sezimova 392/3, 140 00 Praha 4 – Nusle, identifikační číslo 067 02 821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287 456 (dále jen “Dodavatel”) na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou (“Zákazník”) na straně druhé (společně dále jen “Smluvní strany”), jehož předmětem je poskytování služby Dodavatelem Zákazníkovi spočívající v umožnění dočasného úplatného užívání – nájmu elektronických vysílacích (vysílač a mikrofon) a přijímacích (přijímače se sluchátky) přístrojů (“Přístroje”) pro komentované prohlídky v rušných provozech nebo v jiných provozech, ve kterých je komentování na dálku prostřednictvím Přístrojů žádoucí (“Služba”)

Služba je podnikatelským pronájmem věcí movitých podle ustanovení § 2316 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen “Občanský zákoník”).

Dodavatel provozuje webovou stránku www.praguewhispers.com (“Webová stránka”), prostřednictvím které mimo jiné blíže informuje Zákazníky o hlavních vlastnostech a možnostech využití Přístrojů a o platné ceně za pronájem Přístrojů a dalších souvisejících nákladech a poplatcích s výjimkou nákladů hrazených Zákazníkem v případě ztráty, poškození nebo zničení Přístroje (“Ceník”). Platným Ceníkem se rozumí Ceník uveřejněný na Webové stránce v den, kdy Zákazník učiní platnou objednávku. Platnou objednávkou se rozumí objednávka učiněná Zákazníkem postupem podle těchto VOP.

Služba bude Dodavatelem Zákazníkovi poskytnuta na základě nájemní smlouvy, kterou se Dodavatel zavazuje přenechat Zákazníkovi na určitou dobu užívání Přístroje nebo Přístrojů a Zákazník se zavazuje zaplatit za to Dodavateli sjednané nájemné (“Smlouva”).

 1. Objednávka
  1. Zákazník učiní objednávku takto:
   • Prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře na Webové stránce.
  2. Zákazník v objednávce uvede tyto údaje:
   • Činí-li objednávku osoba podnikající v souvislosti se svou podnikatelskou činností, uvede obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.
   • Činí-li objednávku osoba nepodnikající, uvede jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, případně název, identifikační číslo a sídlo, jde-li o osobu právnickou.
   • Kontaktní spojení Zákazníka (telefonní číslo a e-mail).
   • Jméno, příjmení a telefonické kontaktní spojení osoby, která Přístroje od Dodavatele převezeme a bude s Přístroji během užívání Zákazníkem převážně manipulovat (zpravidla turistický průvodce).
   • Počet Přístrojů, který Zákazník požaduje do užívání (Zákazník uvede přesný počet přijímačů, Zákazník může žádat i vyšší počet vysílačů než jeden, je-li to z mimořádných důvodů zapotřebí).
   • Místo, datum, čas a způsob dodání Přístrojů Dodavatelem do užívání Zákazníkovi (začátek doby pronájmu).
   • Místo, datum, čas a způsob vrácení Přístrojů zpět Dodavateli (konec doby pronájmu).
   • Způsob platby nájemného za užívání Přístrojů.
   • Zákazník, který je spotřebitelem, v poznámce objednávky uvede, zda žádá, aby Dodavatel začal s plněním své povinnosti (poskytnutím Služby) ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy (viz čl. 8. těchto VOP).
  3. Zákazník se může registrovat v elektronické objednávkovém systému Dodavatele. V případě své registrace Zákazník využívá dostupných funkcionalit elektronického objednávkového systém, které jsou k dispozici.
  4. Smlouva je uzavřena, učiní-li Zákazník platnou objednávku a Dodavatel objednávku postupem podle těchto VOP potvrdí.
  5. Před potvrzením objednávky může Dodavatel Zákazníkovi navrhnout změnu objednávky tak, aby ji Dodavatel byl schopen podle svých možností realizovat. Objednatel pak podle své vůle původní objednávku zruší a postupem podle odst. 1.1. a 1.2. učiní objednávku novou.
  6. Dodavatel objednávku potvrdí telefonicky nebo elektronickou poštou na kontaktní spojení Zákazníka uvedené v objednávce. Nepotvrdí-li Dodavatel objednávku do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jejího přijetí, platí, že Smlouva nebyla uzavřena. Dodavatel si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku zejména v případě, kdy má pochybnost o schopnostech Zákazníka uhradit nájemné za pronájem Přístrojů.
  7. Zákazník je oprávněn objednávku zrušit nejpozději 48 hodin před sjednaným začátkem doby pronájmu, a to telefonicky na telefonickém kontaktním spojení Dodavatele uvedeném na Webové stránce, v takovém případě se Smlouva od počátku ruší. Zruší-li Zákazník objednávku později než 48 hodin před sjednaným začátkem doby pronájmu, avšak nejpozději do sjednaného začátku doby pronájmu, Smlouva se ruší, avšak Zákazník je povinen uhradit Dodavateli náklady na přepravu Přístrojů k Zákazníkovi a zpět k Dodavateli, a to ve výši podle platného Ceníku, pokud Dodavatel Přístroje již dodal do sjednaného místa. Po sjednaném začátku doby pronájmu není Zákazník oprávněn objednávku zrušit a Smlouva může být ukončena pouze na základě výslovné dohody s Dodavatelem.
  8. Případné změny Smlouvy podléhají souhlasu obou Smluvních stran.
 2. Dodání přístrojů
  1. Bylo-li jako místo dodání Přístrojů sjednáno místo nacházející se v Hlavním městě Praze, dodá Dodavatel Zákazníkovi Přístroje osobně prostřednictvím svého pracovníka ve sjednaný den a ve sjednaném čase na sjednaném místě.
  2. Bylo-li jako místo dodání Přístrojů sjednáno místo nacházející se jinde než v Hlavním městě Praze, dodá Dodavatel Přístroje Zákazníkovi prostřednictvím České pošty, a. s. nebo prostřednictvím smluvní kurýrní služby ve sjednaný den do sjednaného místa. Sjednaný čas doručení Přístrojů není v případě dodání prostřednictvím přepravce pro Dodavatele závazný a řídí se smluvními podmínkami přepravce.
  3. Jako místo dodání Přístrojů může být sjednáno také ubytovací zařízení, ve kterém je ubytována alespoň část turistické skupiny, která bude Přístroje za účelem komentované prohlídky nebo za jiným podobným účelem využívat. V případě ubytovacího zařízení nacházejícího se v Hlavním městě Praze, dodá Dodavatel Přístroje ve sjednaný den a ve sjednaný čas na recepci či vrátnici daného ubytovacího zařízení. Jde-li o ubytovací zařízení, které se nachází jinde než v Hlavním městě Praze, dodá Dodavatel Přístroje prostřednictvím přepravce (smluvní kurýrní služby) ve sjednaný den do recepce nebo vrátnice ubytovacího zařízení. Sjednaný čas dodání Přístrojů není v případě doručování prostřednictvím přepravce pro Dodavatele závazný a řídí se smluvními podmínkami přepravce.
  4. O dni, místě a čase dodání Přístrojů Dodavatel vyrozumí Zákazníka nebo osobu, která bude s Přístroji během užívání Zákazníkem převážně manipulovat (zpravidla turistického průvodce) den předem informační SMS zprávou, pokud Zákazník v objednávce uvedl číslo svého mobilního telefonického zařízení. V případě dodání Přístrojů za použití přepravce vyrozumí Zákazníka o převzetí Přístrojů k přepravě přepravce.
  5. Dodavatel dodá Přístroje ve sjednaném počtu a zabalené v přenosném přepravním zavazadle označeném logem Dodavatele. Zákazník si může vyžádat dodání Přístrojů v pojízdném přepravním zavazadle.
  6. Náklady na dodání Přístrojů Zákazníkovi nejsou součástí nájemného a hradí je Zákazník ve výši podle platného Ceníku.
 3. Technický stav přístrojů, způsob užívání a vady přístrojů
  1. Dodavatel dodá Přístroje v takovém technickém stavu a s takovými náhradními díly, součástmi a příslušenstvím, které Zákazníkovi umožní začít Přístroje řádně užívat bezprostředně po převzetí a užívat je řádně až do sjednaného dne vrácení Přístrojů (ukončení doby pronájmu). Dodavatel spolu se sjednaným počtem Přístrojů dodá i přiměřený počet náhradních Přístrojů (přijímačů a sluchátek) pro případ poruchy. Náhradní vysílač a mikrofon Dodavatel předem nedodává.
  2. Při osobním předání Přístrojů se Dodavatel přesvědčí, že Přístroje jsou v dobrém technickém stavu, předvede Zákazníkovi, že jsou funkční a seznámí Zákazníka s pravidly pro zacházení s Přístroji nebo mu pro to předá pokyny v písemné formě.
  3. Při dodání Přístrojů prostřednictvím přepravce Dodavatel Zákazníkovi Přístroje a jejich funkčnost osobně nepředvádí, avšak přikládá Zákazníkovi pokyny pro zacházení s Přístroji v písemné formě. Zákazník je povinen se s pokyny pro zacházení s Přístroji seznámit.
  4. Zákazník je povinen Přístroje užívat pouze způsobem, o kterém byl Dodavatelem osobně nebo ve formě písemných pokynů poučen.
  5. V případě závady Přístroje Zákazník využije dodané náhradní Přístroje. Ukáže-li se počet dodaných náhradních Přístrojů z důvodu jejich nepředvídané poruchovosti jako nedostatečný, nebo dojde-li k závadě na vysílači a mikrofonu, Zákazník o tom Dodavatele okamžitě vyrozumí a Dodavatel, bude-li se místo dodání nacházet v Hlavním městě Praze a bude-li to to v možnostech Dodavatele, Zákazníkovi ihned dodá dostatečný počet dalších náhradní Přístrojů nebo náhradní vysílač a mikrofon.
  6. Po dobu, po níž Zákazník nemohl Přístroje (a to ani za použití náhradních Přístrojů) řádně a ve sjednaném počtu z důvodu jejich závady užívat nebo je mohl užívat jen se značnými obtížemi, má právo na prominutí nájemného, anebo na slevu z nájemného; své právo musí Zákazník uplatnit u Dodavatele do konce ujednané doby pronájmu, jinak zanikne.
 4. Ztráta, poškození nebo zničení přístroje
  1. Zákazník je povinen Dodavateli oznámit poškození, ztrátu nebo zničení Přístroje bez zbytečného odkladu poté, co k poškození, ztrátě nebo zničení Přístroje dojde.
  2. Zákazník platí nájemné, dokud neoznámí Dodavateli poškození Přístroje, pro které nemůže Přístroj řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení Přístroje.
  3. V případě ztráty, zničení nebo poškození Přístroje Zákazník uhradí Dodavateli vzniklou škodu v této paušální výši:
   Ztráta, zničení nebo poškození vysílače: 1.500 Kč za kus;
   Ztráta, zničení nebo poškození přijímače: 1.000 Kč za kus;
   Ztráta, zničení nebo poškození sluchátka: 100 Kč za kus;
   Ztráta, zničení nebo poškození průvodcovského mikrofonu: 150 Kč za kus.
 5. Vrácení přístrojů
  1. Po skončení pronájmu Zákazník Přístroje vrátí Dodavateli ve sjednaný den, v místě a čase buď osobně pověřenému pracovníkovi Dodavatele, nebo na recepci či vrátnici ubytovacího zařízení, kde si je Dodavatel vyzvedne.
  2. Vrací-li Zákazník Přístroje prostřednictvím přepravce, budou Přístroje Dodavateli doručeny ve sjednaný den do sjednaného místa.
  3. Nebudou-li Přístroje Zákazníkem Dodavateli vráceny řádně nebo včas, uhradí Zákazník Dodavateli smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku nájemného, které by Dodavateli za užívání Přístrojů náleželo, a to za každý den prodlení až do doby řádného vrácení Přístrojů. Za případ, kdy Zákazník nevrátí přístroje včas, se považuje také případ, kdy recepce nebo vrátnice ubytovacího zařízení, kam bylo sjednáno vrácení Přístrojů, je ve sjednaný den nebo ve sjednaném čase vrácení Přístrojů zavřená nebo nedostupná, nebo osoby na recepci či vrátnici ubytovacího zařízení odmítnou Dodavateli Přístroje vydat.
  4. Pokud Zákazník nevrátí Přístroje řádně ve sjednaný den do sjednaného místa, avšak vrátí je nejpozději do následujícího pracovního dne do místa sídla Dodavatele, tj. na adresu Sezimova 392/3, 140 00 Praha 4 – Nusle, a to v době od 8.00 hod. do 16.00 hod., Dodavatel mu nebude smluvní pokutu podle odst. 5.3. účtovat.
  5. Náklady na vrácení Přístrojů Dodavateli nejsou součástí nájemného a hradí je Zákazník. V případě vrácení Přístrojů prostřednictvím pověřeného pracovníka Dodavatele, nebo na recepci či vrátnici ubytovacího zařízení, kde si je Dodavatel vyzvedne, hradí Zákazník náklady na vrácení Přístrojů dle platného Ceníku.
 6. Nájemné a podmínky platby
  1. Výše nájemného za pronájem Přístrojů se řídí platným Ceníkem.
  2. Zákazník nájemné hradí buď v hotovosti k rukám pracovníka Dodavatele při osobním dodání Přístrojů nebo při osobním výběru Přístrojů, a to oproti účetnímu dokladu – potvrzení o přijaté platbě vystaveném Dodavatelem, nebo na základě daňového dokladu – faktury doručené Zákazníkovi Dodavatelem po ukončení pronájmu a splatné do 14 dnů ode dne vystavení. Pro případ prodlení Zákazníka s uhrazením nájemného se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý započatý den prodlení až do zaplacení, přičemž Zákazník je zároveň povinen Dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
 7. Doba trvání smlouvy a odstoupení od smlouvy
  1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na sjednanou dobu trvání pronájmu.
  2. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, má-li důvodnou pochybnost o tom, že Zákazník užívá Přístroje způsobem, o kterým byl Dodavatelem osobně nebo ve formě písemných pokynů řádně poučen a dále, má-li důvodnou pochybnost o tom, že Zákazník uhradí Dodavateli nájemné za užívání Přístrojů řádně a včas.
  3. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy podle ustanovení odst. 8.1. těchto VOP.
 8. Ochrana spotřebitele
  1. Je-li Zákazník spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. K dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od Smlouvy před uplynutím této lhůty Dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP nebo je možné odstoupení od smlouvy mailem.
  2. Dodavatel začne s plněním své povinnosti podle Smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy podle odst. 8.1. pouze na základě výslovné žádosti Zákazníka, který spotřebitelem, učiněné v textové podobě v Objednávce.
  3. Zákazník, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od Smlouvy, jestliže Služba byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení Smlouvy.
  4. V případě, že Zákazník, který je spotřebitelem, odstoupí od Smlouvy, přičemž plnění Služby Dodavatelem již s výslovným souhlasem Zákazníka učiněným v objednávce započalo, je Zákazník povinen uhradit Dodavateli poměrnou část nájemného.
  5. V případě, že dojde mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   Email: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz

   Zákazník, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 9. Informační povinnosti dodavatele
  1. Dodavatel tímto v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku poskytuje Zákazníkovi další informace související se Smlouvou, které nejsou v těchto VOP uvedeny, a to:
   • Webová stránka obsahuje údaje o totožnosti Dodavatele včetně všech kontaktních údajů (telefonní číslo, adresa pro doručován elektronické pošty, sídlo apod.);
   • Webová stránka obsahuje kompletní popis hlavních vlastností Služby a Přístrojů;
   • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Zákazníka), tyto náklady si hradí sám Zákazník. Dodavatel si neúčtuje v této souvislosti žádné další poplatky.
 10. Ochrana osobních údajů
  1. Dodavatel musí za účelem plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje Zákazníka, příp. zástupců Zákazníka. Podmínky a podrobnosti týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s plněním Smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem jsou dostupné zde.
  2. Zákazník, příp. jeho zástupce označením políčka “Souhlasím s obchodními podmínkami a podmínkami zpracování a ochrany osobních údajů” stvrzuje, že se seznámil s podmínkami zpracování a ochrany osobních údajů a informoval o nich další osoby, jejichž osobní údaje pro plnění závazku Dodavateli předal.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Zákazník je povinen se před odesláním objednávky s těmito VOP seznámit. Objednávku nelze učinit, nepotvrdí-li Zákazník označením políčka “Souhlasím s obchodními podmínkami a podmínkami zpracování a ochrany osobních údajů”, že se seznámil s těmito VOP a že s jejich zněním souhlasí.
  2. Smluvní pokuta stanovená těmito VOP pro případ porušení povinnosti Zákazníka nemá žádný vliv na náhradu škody, která Dodavateli v důsledku porušení povinnosti Zákazníka, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, vznikla. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.
  3. Dodavatel pro zasílání oznámení Zákazníkovi použije kontaktní údaje, které mu Zákazník sdělil v Objednávce.
  4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
  5. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, přičemž uvedené právní předpisy bere Dodavatel za základ pro vytvoření vztahů se Zákazníkem i před uzavřením Smlouvy. Jakákoli práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
  6. Uložení a archivace Objednávky a Smlouvy, včetně jakýchkoli dalších souvisejících dokumentů, je prováděno v elektronické databázi Dodavatele.
  7. Nedílnou součást těchto VOP tvoří příloha:
   Příloha č. 1: Vzorový formulář odstoupení od této Smlouvy ze strany Zákazníka.
  8. Znění těchto VOP a informace v nich uvedené jsou platné od 1. 4. 2019